Direct naar

Bijlagen randvoorwaarden zorgprogramma ouderenzorg

Bijlage 01 Overzicht Zorgprofielen vertaald naar voormalige ZZP’s
Bijlage 02 ICPC codering HIS en gebruik KIS
Bijlage 03 Gebruik KIS Ouderenzorg
Bijlage 04 LHV Praktijkkaart Ouderenzorg 
Bijlage 05 Handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde
Bijlage 06 Samenwerkingsovereenkomst medicatiebeoordeling
Bijlage 07 Verwijsroute
Bijlage 7a Samenwerkingsafspraken Medrie en geriater
Bijlage 7b Samenwerkingsafspraken Medrie en geriater GGZ Centraal
Bijlage 08 Kernteam ouderenzorg
Bijlage 09 Toestemming patiënt i.v.m. bespreken casus (niet-anoniem) in kernteam ouderen
Bijlage 10 Samenwerkingsafspraken met de specialist ouderengeneeskunde
Bijlage 11 Afwegingsinstrument eerstelijnsverblijf
Bijlage 11a Samenwerkingsafspraken ELV met WZF en Coloriet
Bijlage 12 Handreiking gestructureerd bespreken kwetsbare patiënten
Bijlage 13 Verwijsoverzicht ouderenzorg Noord- en Oost-Flevoland
Bijlage 14 Handleiding uitdraaien lijsten ouderenzorg m.b.v. de Q-module