Samenwerkingsafspraken

In Flevoland zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen GGZ-aanbieders en huisartsen(organisaties) met betrekking tot verwijzen, beoordeling van verwijzingen en de uitstroom van patiënten die in de BGGZ of SGGZ in zorg zijn geweest.

Taskforce Wachttijden in de GGZ
Sinds een aantal jaren is er een regionale Taskforce Wachttijden in de GGZ actief in Flevoland. In deze taskforce nemen vertegenwoordigers uit diverse organisaties deel: Specialistische GGZ, Basis GGZ, huisartsen en huisartsenorganisaties, gemeentes, cliëntenvertegenwoordiging en zorgverzekeraars. Het gaat hierbij om volwassen-GGZ, niet om kind en jeugd.

Het doel is om in gezamenlijkheid de wachttijden in de GGZ aan te pakken. Door elkaar beter te kennen en afspraken te maken over samenwerken, hopen we dat patiënten sneller op de juiste plek de zorg krijgen die ze nodig hebben. Er zijn afspraken gemaakt over instroom en uitstroom van patiënten en er worden overlegtafels georganiseerd (zie voor meer informatie Overlegtafel GGZ Flevoland Noord-Oost)

Overlegtafel GGZ Flevoland Noord-Oost
De Overlegtafel is een regionaal initiatief van de regio Noord-Oost Flevoland om cliënten op een soepele manier en op basis van multidisciplinair overleg op de plek te krijgen waar zij de best passende zorg en/of begeleiding krijgen. Eenmaal per maand worden cliënten, na akkoord, anoniem besproken aan de Overlegtafel. Een overleg duurt ongeveer 30 minuten. Hierbij maken we gebruik van elkaars expertise en creëren we op basis van vertrouwen korte (communicatie)lijnen. Op deze manier zetten we de juiste zorg en begeleiding in en realiseren we ondertussen dalende wachttijden. 

Eisen
De Overlegtafel is in de basis opgezet om juist de cliënten te bespreken waarvoor de meest passende vervolgzorg en/of begeleiding niet direct voor de hand ligt. De cliënt moet daarom wel voldoen aan één van de volgende eisen, waarbij tussen haakjes vermeld staat welke typen organisaties de cliënten doorgaans ter bespreking voorleggen.   

  1. De cliënt is nog niet in zorg bij een GGZ-instelling (POH GGZ/HA/wijkteam). 
  2. De cliënt heeft de diagnostiek doorlopen en is niet passend bij de huidige instelling (GGZ-instellingen). 
  3. Gedurende de behandeling is (enkel de) huidige instelling niet voldoende voor de vraag van de cliënt (GGZ-instellingen).  
  4. In de reguliere verwijsafspraken wordt tegen blokkades aangelopen (alle partijen). 
  5. De cliënt wacht langer dan de treeknorm en heeft nog geen vastgestelde behandeldatum (GGZ-instellingen).  

Inbrengen van casuïstiek voor de overlegtafel:

  1. Huisartsen en POH GGZ kunnen casuïstiek inbrengen door het anoniem invullen van het aanmeldformulier
  2. Mail het ingevulde aanmeldformulier naar de programmamanager GGZ, n.haga@medrie.nl
  3. Het is noodzakelijk dat de huisarts of POH GGZ kort (ca. 5 - 10 minuten) aansluit in het digitale overleg om de casus toe te lichten. Dat digitale overleg vindt plaats op elke laatste donderdag van de maand van 16.00 -16.30 uur. Hiervoor krijgt de huisarts of POH GGZ een uitnodiging voor een Teams-vergadering toegestuurd. 

POH GGZ Jeugd 
In verschillende gemeenten in Flevoland is er samenwerking tussen huisartsen en gemeenten inzake de zorg voor jeugd. De manier waarop dit vormgegeven wordt, verschilt per gemeente maar vaak wordt er een POH GGZ Jeugd of vergelijkbaar ingezet. 

Consultatiemogelijkheden
Als huisartsen/POH GGZ een medewerker van de GGZ willen consulteren, zijn hier diverse mogelijkheden voor. 

  • In Lelystad zijn met GGZ Centraal afspraken gemaakt over laagdrempelig contact met behandelaren. Mobiele nummers van bijvoorbeeld de psychiaters van de gebiedsteams zijn op te vragen bij de programmamanager GGZ. Bekijk hier de samenwerkingsafspraken die specifiek in Lelystad zijn gemaakt.
  • Als een praktijk gebruik maakt van Ksyos, dan kunnen diverse GGZ-organisaties kosteloos geconsulteerd worden (schriftelijk, telefonisch, face-to-face of triageconsult). Meer informatie hierover vindt u op de website van Ksyos.