LET OP: Correcte registratie i.v.m. uitbetalen ketenzorgvergoeding per 2024

Tags: Flevoland, Zwolle, Hardenberg
16-01-2024

Graag attenderen wij u ook via deze weg op een correcte registratie van de volgende onderdelen:

- Deelname ketenzorg: registratie ja of nee

- Hoofdbehandelaar: huisarts of specialist

- ICPC: T90.02; R95 (bij DM; COPD)

- Registratie risicocategorie: laag/matig; hoog; zeer hoog (bij VRM)

 

Een juiste registratie is belangrijk om te bepalen over welke patiënten kan en mag worden uitbetaald.

Vanaf 2024 wordt de huisartspraktijk uitbetaald op basis van de geldende contractuele afspraken voor de ketenzorgvergoeding.

Voor de uitbetaling van de ketenzorgvergoeding geldt:

 • Over een VRM-patiënt met een zeer hoog of hoog risico, met hoofdbehandelaar huisarts en Deelname Ketenzorg JA (DKJ) komt de huisarts in aanmerking voor uitkering van het ketentarief. Uitzondering; over patiënten die vóór 2022 met laag/matig risico zijn geïncludeerd wordt wel uitbetaald, deze groep zal in de komende jaren wel steeds kleiner worden. Patiënten waarbij na 1-1-2022 een laag risico is bepaald mogen niet worden geïncludeerd in de keten en daarover wordt dus ook niet uitbetaald.
 • Voor een diabetespatiënt met als hoofdbehandelaar huisarts en Deelname Ketenzorg JA (DKJ) komt de huisarts in aanmerking voor uitkering van het ketentarief.
 • Voor een COPD-patiënt met als hoofdbehandelaar huisarts en Deelname Ketenzorg JA (DKJ) komt de huisarts in aanmerking voor uitkering van het ketentarief.

Daarnaast geldt: Aan het begin van elk kalenderjaar vindt een verrekening plaats voor patiënten waarbij geen zorgcontact is geregistreerd in het KIS in het voorgaande kalenderjaar.

 

Nu wordt primair in het KIS van Portavita geregistreerd. Zodra de Zorg Netwerk Omgeving van HINQ is ingericht zal het HIS leidend zijn voor de uitbetaling van de ketenzorgvergoeding en dienen bovenstaande items rechtstreeks in het HIS te worden vastgelegd.

N.B. Zolang er wordt gewerkt met het huidige KIS worden bovenstaande gegevens vanuit het KIS, mits daar geregistreerd, automatisch naar het HIS verstuurd.

 

Wat vragen wij van u

Bij een klein aantal patiënten is deelname ketenzorg niet geregistreerd. Over patiënten waarbij dit op onbekend staat wordt niet uitbetaald.

 • Check en pas aan (zie presets op dashboard DM, VRM en COPD)

Bij een deel van de VRM patiënten is nog geen risicocategorie vastgelegd of staat op n.v.t. Over patiënten waarbij dit niet bekend is (of op n.v.t. staat), wordt niet uitbetaald.

 • Check en pas aan (zie preset op dashboard VRM)

Een aantal praktijken heeft na 1-1-2022 nog VRM patiënten met laag/matig risico geïncludeerd in de keten. Over deze patiënten wordt de ketenzorgvergoeding niet uitbetaald

 • Deze patiënten dient u te staken (zie preset op dashboard VRM)

 

Voor de volledigheid hieronder de tekst zoals deze in de contracten 2024-2025 is opgenomen:

 

Diabetes

A. DM-zorg: registratie

 1. Patiënten worden geïncludeerd volgens de meest recente inclusiecriteria van InEen, gepubliceerd op de website van Medrie.
 2. Bij alle T90.02 ICPC gecodeerde patiënten Diabetes Mellitus type2 > 18 jaar wordt in het HIS vastgelegd:
  -
  Hoofdbehandelaar (medisch specialist, huisarts)
  - Deelname Ketenzorg (ja of nee)
  N.B. Zolang er wordt gewerkt met het huidige KIS worden deze gegevens vanuit het KIS automatisch naar het HIS verstuurd.
 1. Voor een diabetespatiënt met als hoofdbehandelaar huisarts en Deelname Ketenzorg JA (DKJ) komt de huisarts in aanmerking voor uitkering van het tarief, zoals beschreven onder punt D.
 2. Indien patiënt naar de 2e lijn wordt verwezen dient hoofdbehandelaar en deelname ketenzorg te worden aangepast.
 3. Er worden drie procesindicatoren geregistreerd, om kwaliteit van zorg te kunnen aantonen:
  a. nierfunctie bepaald in de afgelopen 12 maanden
  b. funduscontrole in de afgelopen 36 maanden
  c. voetonderzoek verricht in de afgelopen 12 maanden

B. Tarief huisarts

 1. Voor de door de huisarts geleverde zorg zoals onder punt A omschreven ontvangt de huisarts een bedrag per patiënt per jaar van Medrie.
 2. In het tarief is inbegrepen:
 • Huisartsenconsulten
 • Glucose-test strips in de huisartspraktijk
 • Jaarlijkse voetscreening in de huisartspraktijk
 • Stoppen met roken begeleiding
 • (spreekkamer) bloeddrukmeting
 • CVRM ketenzorg
  Ten onrechte bij de zorgverzekeraar gedeclareerde verrichtingen worden op basis van nacalculatie door Medrie verrekend.
 1. Alleen voor patiënten die in zorg zijn, kan het integrale tarief gedeclareerd worden. ‘In zorg’ zijn betekent dat de coördinatie en verantwoordelijkheid bij de hoofdcontractant van de keten ligt en de patiënt zorg ontvangt voor de bestaande chronische aandoening gedurende het kalenderjaar.
  Aan het begin van elk kalenderjaar vindt een verrekening plaats voor patiënten zonder een geregistreerd zorgcontact in het keteninformatiesysteem (KIS) in het voorgaande kalenderjaar.  Zolang er in de regio nog met het huidige KIS wordt gewerkt vindt verrekening plaats op basis van de geregistreerde gegevens in het KIS, zodra er is overgegaan naar een ander systeem volgen nadere instructies.

VRM

A. VRM-zorg: registratie

 1. Patiënten worden geïncludeerd volgens de meest recente inclusiecriteria van InEen, gepubliceerd op de website van Medrie.
 2. Bij alle VRM ICPC gecodeerde patiënten wordt in het HIS vastgelegd:
 • Hoofdbehandelaar (medisch specialist, huisarts)
 • Deelname Ketenzorg (ja of nee)
 • Risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2019 (laag/matig; groen, hoog; oranje, zeer hoog; rood)
  N.B. Zolang er wordt gewerkt met het huidige KIS worden deze gegevens vanuit het KIS automatisch naar het HIS verstuurd.
 1. Over een VRM patiënt met een zeer hoog of hoog risico, met hoofdbehandelaar huisarts en Deelname Ketenzorg JA (DKJ) komt de huisarts in aanmerking voor uitkering van het tarief, zoals beschreven onder punt D.
 2. Indien patiënt naar de 2e lijn wordt verwezen dient hoofdbehandelaar en deelname ketenzorg te worden aangepast.
 3. Er worden drie procesindicatoren geregistreerd, om kwaliteit van zorg te kunnen aantonen:
  a. Bloeddruk
  b. Cholesterol
  c. Rookstatus

B. Tarief huisarts

 1. Voor de door de huisarts geleverde zorg zoals onder punt A omschreven ontvangt de huisarts een bedrag per patiënt per jaar van Medrie.
 2. De groep patiënten met risicocategorie laag /matig risico valt buiten de inclusiecriteria van InEen voor VRM-ketenzorg. Met Zilveren Kruis is een afvloeiingsregeling afgesproken voor de groep patiënten die destijds volgens het principe primair/secundair is geïncludeerd in de keten VRM en bij omzetting naar risicocategorie volgens de herziene CVRM standaard in laag tot matig risico valt. Met Zilveren Kruis is overeengekomen dat de groep die in 2022 opgenomen is in de ketenzorg de ketenzorg kunnen blijven ontvangen. De huisartspraktijk blijft hier ketenzorggelden voor ontvangen op basis van het tarief van de oranje groep (hoog risico).
  Deze groep verkleint door de jaren heen omdat nieuwe patiënten met een laag tot matig risico per 2022 niet meer geïncludeerd worden in de VRM ketenzorg.
 3. In het tarief is inbegrepen:
 • Huisartsenconsulten
 • (spreekkamer) bloeddrukmeting
 • Stoppen met roken begeleiding
  Ten onrechte bij de zorgverzekeraar gedeclareerde verrichtingen worden op basis van nacalculatie door Medrie verrekend.
 1. Alleen voor patiënten die in zorg zijn, kan het integrale tarief gedeclareerd worden. ‘In zorg’ zijn betekent dat de coördinatie en verantwoordelijkheid bij de hoofdcontractant van de keten ligt en de patiënt zorg ontvangt voor de bestaande chronische aandoening gedurende het kalenderjaar. Aan het begin van elk kalenderjaar vindt een verrekening plaats voor patiënten zonder een geregistreerd zorgcontact in het keteninformatiesysteem (KIS) in het voorgaande kalenderjaar. Zolang er in de regio nog met het huidige KIS wordt gewerkt vindt verrekening plaats op basis van de geregistreerde gegevens in het KIS, zodra er is overgegaan naar een ander systeem volgen nadere instructies.

COPD

A. COPD-zorg: registratie

 1. Patiënten worden geïncludeerd volgens de meest recente inclusiecriteria van InEen, gepubliceerd op de website van Medrie.
 2. Bij alle R95 ICPC gecodeerde patiënten COPD (o.b.v. anamnese en spirometrie) wordt in het HIS vastgelegd:
 • Hoofdbehandelaar (medisch specialist, huisarts)
 • Deelname Ketenzorg (ja of nee)
  N.B. Zolang er wordt gewerkt met het huidige KIS worden deze gegevens vanuit het KIS automatisch naar het HIS verstuurd.
 1. Voor een patiënt met COPD met als hoofdbehandelaar huisarts en Deelname Ketenzorg JA (DKJ) komt de huisarts in aanmerking voor uitkering van het tarief, zoals beschreven onder punt D.
 2. Indien patiënt naar de 2e lijn wordt verwezen dient hoofdbehandelaar en deelname ketenzorg te worden aangepast.
 3. Er worden twee procesindicatoren geregistreerd, om kwaliteit van zorg te kunnen aantonen:
  a. rookgedrag vastgelegd
  b. functioneren of gezondheidsstatus vastgelegd via MRC of CCQ.

B. Tarief huisarts

 1. Voor de door de huisarts geleverde zorg zoals onder punt A omschreven ontvangt de huisarts een bedrag per patiënt per jaar van Medrie.
 2. In het tarief is inbegrepen:
 • Huisartsenconsulten inclusief t.g.v. exacerbaties, spirometrie
 • Spirometrie
 • Stoppen met roken begeleiding
  Ten onrechte bij de zorgverzekeraar gedeclareerde verrichtingen worden op basis van nacalculatie door Medrie verrekend.
 1. Alleen voor patiënten die in zorg zijn, kan het integrale tarief gedeclareerd worden. ‘In zorg’ zijn betekent dat de coördinatie en verantwoordelijkheid bij de hoofdcontractant van de keten ligt en de patiënt zorg ontvangt voor de bestaande chronische aandoening gedurende het kalenderjaar.
  Aan het begin van elk kalenderjaar vindt een verrekening plaats voor patiënten zonder een geregistreerd zorgcontact in het keteninformatiesysteem (KIS) in het voorgaande kalenderjaar. Zolang er in de regio nog met het huidige KIS wordt gewerkt vindt verrekening plaats op basis van de geregistreerde gegevens in het KIS, zodra er is overgegaan naar een ander systeem volgen nadere instructies.