Cliëntenraad

Medrie hecht veel waarde aan betrokkenheid en inbreng van patiënten. Hiervoor is de Cliëntenraad ingesteld. Door deze raad kunnen mensen die gebruik maken van zorg, invloed hebben op de kwaliteit van zorg en deze verbeteren. De Cliëntenraad bestaat uit zeven leden. Ze vertegenwoordigen de cliënten uit het hele werkgebied van Medrie.

Doel Cliëntenraad
De Cliëntenraad heeft tot doel om de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn, zoals:

  • beschikbaarheid dienstverlening (o.a. openingstijden)
  • informatievoorziening cliënten (o.a. folders)
  • veranderingen in zorgaanbod, ingrijpende verbouwingen of wijzigingen in de organisatie
  • begrotingen, werkplannen en speerpunten
  • Bescherming van de privacy.

De Cliëntenraad is geen klachtencommissie en behandelt dus geen individuele klachten.

Samenstelling Cliëntenraad
• De heer G. Niens
• Mevrouw M. van Asten
• Mevrouw W. Nijland-Veldhuis
• Mevrouw A. Dierkx
• De heer B. Huisman
• Mevrouw A. van Apeldoorn
• Mevrouw E. Keur 

Meepraten en meedenken?
Wilt u meedenken en meepraten om het zorgaanbod, de kwaliteit van de zorg of andere zaken die u belangrijk vindt om te verbeteren? Neem dan contact op met de Cliëntenraad:
Cliëntenraad Medrie
Postbus 40099
8004 DB Zwolle
E-mail: clientenraad@medrie.nl