Scholingsvoorwaarden

Inschrijving
Plaatsing voor een cursus gebeurt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een inschrijfbevestiging per e-mail. Bij onvoldoende inschrijving kan Medrie besluiten een cursus te annuleren. In dat geval stelt Medrie de cursist hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte. Als Medrie genoodzaakt is de scholing kort van tevoren te annuleren bijvoorbeeld bij ziekte van een docent, zorgen wij ervoor dat alle deelnemers hier persoonlijk van op de hoogte worden gebracht.  
Bij inschrijving gaat de cursist ermee akkoord dat zijn persoonsgegevens eventueel met derde partijen (opleiders, beroepsverenigingen e.d.) worden gedeeld, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de scholing, accreditatie, toetsing of certificering.

Deelnamekosten en betaling
De cursusprijs is inclusief studiematerialen, bewijs van deelname en catering (zoals gespecifieerd op de betreffende scholingspagina). Scholingsbureau Medrie verstuurt na afloop van de opleiding een factuur aan uw organisatie en hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur. Indien u recht heeft op een terugbetaling, dan wordt het te veel betaalde bedrag binnen 14 werkdagen gecrediteerd. 

De opleidingen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW omdat Medrie ingeschreven is in het CRKBO- register. Indien de scholing wordt vergoed door de zorgketen waarbij uw organisatie is aangesloten, ontvangt u geen factuur. 

Annulering
Kosteloze annulering is mogelijk tot vier weken voor aanvang van een cursus. Tussen de vier en twee weken van tevoren brengt Medrie 50% van de kosten in rekening. Binnen een termijn van twee weken wordt het gehele cursusbedrag in rekening gebracht. Voor particuliere deelnemers geldt primair het recht op bedenktijd (zie hieronder). Deze annuleringsvoorwaarden en de betreffende kosten gelden ook voor cursussen, die vanuit specifieke programma’s (zoals ketenzorg en acute zorg) worden vergoed door Medrie. De reden van annulering kan helaas geen rol spelen bij de afmelding. Wel bestaat de mogelijkheid dat een collega de cursusplaats inneemt. Medrie behoudt zich het recht voor de data en/of de locatie te wijzigen. In het geval van een dergelijke wijziging kan, indien nodig, de cursist zonder kosten annuleren.

Bedenktijd (voor particuliere deelnemers)
Indien u inschrijft als particulier (dus niet als medewerker van een organisatie) heeft u gedurende 14 kalenderdagen na aanmelding het recht om zonder opgave van redenen te annuleren (conform de regelgeving Overeenkomst op Afstand).

Vertrouwelijkheid
Alle in de scholingen behandelde documentatie, persoonlijke en bedrijfsgevoelige informatie en gebruikte materialen worden door alle partijen (Medrie, deelnemers, docenten en eventuele derden) vertrouwelijk behandeld. Hiermee wordt de privacy van alle betrokkenen gewaarborgd.

Intellectuele eigendom 
Medrie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Medrie heeft het recht de door uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen (model)-contracten en andere geestesproducten van Medrie, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld, in dat geval na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van Medrie. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.