Klachtenregeling scholing

Klachtenprocedure Medrie, onderdeel scholingen
Medrie ondersteunt bij de opzet van en draagt zorg voor de uitvoering van (geaccrediteerde) nascholingen voor zorgmedewerkers van dagpraktijken, huisartsenposten en de Triagepost Medrie. Wanneer u niet tevreden bent over de inhoud of de gang van zaken tijdens een nascholing van Medrie dan kunt u dit het beste na de scholing kenbaar maken bij de docent. Dat kan via het evaluatieformulier of door contact op te nemen met een medewerker van het scholingsbureau. Bij voorkeur zien we dat betrokkenen het probleem samen bespreken.

Lukt dat niet of komt u er samen niet uit? Dan kunt u via dit formulier een klacht indienen.

Wat gebeurt er nadat ik een klacht heb ingediend?
Medrie bevestigt een ingezonden klacht met een ontvangstbericht en neemt binnen vier weken contact op met de inzender. De adviseur kwaliteit probeert de klacht op een bevredigende manier af te handelen en het vertrouwen te herstellen. Daarnaast probeert Medrie de oorzaken van de klacht op te sporen en waar mogelijk weg te nemen. Zo kunnen we herhaling voorkomen en onze werkwijze beter afstemmen op de behoefte van onze klanten. Ons streven is om binnen twee maanden de klacht af te handelen, afhankelijk van de soort klacht. Wanneer een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u daarvan binnen een maand in kennis gesteld, met een toelichting van de reden van het uitstel en een indicatie van de termijn waarbinnen uitsluitsel gegeven wordt. 

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht?
Een klacht indienen is kosteloos. Eventuele kosten die u zelf maakt zijn voor eigen rekening. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Medrie bindend. Eventuele consequenties worden door Medrie snel afgehandeld.

Hoe zit het met mijn privacy?
De informatie die u ons verschaft, wordt vertrouwelijk behandeld. Medrie B.V. en de adviseur kwaliteit hebben geheimhoudingsplicht en gaan zorgvuldig met uw privacy om. Klachten en de wijze van afhandeling worden voor de duur van vijf jaar bewaard.

Onafhankelijke klachtencommissie
Komt u er niet uit met Medrie? Dan kan contact opgenomen worden met Quasir. Quasir is het expertisecentrum klachten zorgsector, klachtenbemiddeling en klachtencommissie. 
De commissie van Quasir zal binnen vier weken een eerste reactie geven. De klachtencommissie van Quasir bestaat uit een voorzitter en twee leden met kennis van de betreffende dienstverlening. De klachtencommissie werkt volgens haar eigen procedures en klachtenreglement welke aan de wettelijke vereisten voldoet en zal altijd tot een schriftelijk oordeel komen. Medrie zal het oordeel van Quasir als bindend overnemen en zo snel mogelijk effectueren. 

Taken Quasir

 • Zorgdragen voor deskundige klachtenbemiddelaar op afroep van Medrie.
 • Zorgdragen voor een onafhankelijke klachtencommissie welke aan de wettelijk gestelde eisen voldoet.
 • Ingeval van een cliëntenklacht neemt de klachtenbemiddelaar contact op met beide partijen. 
 • Zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid voor klachten van cliënten van Medrie.
 • Indien cliënt klacht nog niet geuit heeft bij Medrie altijd eerst terug verwijzen naar Medrie.
 • Het onderzoeken van de klacht en bemiddelen bij een oplossing.
 • Klachtenbemiddelaar zorgt voor de organisatie van de bemiddeling.
 • Alle informatie die binnen de bemiddeling wordt uitgewisseld blijft vertrouwelijk, tenzij daarover andere afspraken worden gemaakt met de direct betrokkenen.
 • Het adviseren van de directie van Medrie indien de bemiddeling niet tot een oplossing leidt.
 • Klachtenbemiddelaar maakt geen inhoudelijk verslag, wel voortgangsverslag voor betrokken partijen.
 • Klachtenbemiddelaar rapporteert alleen het resultaat aan de organisatie (geslaagd, deels geslaagd, niet geslaagd).
 • Quasir levert geen bijdrage aan klachtenverslaglegging per klacht van de opdrachtgever anders dan hierboven genoemd.
 • Indien de klacht niet bemiddelbaar is, zal de klachtenbemiddelaar de cliënt doorverwijzen naar de klachtencommissie.
 • Na bemiddeling van een klacht vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen partijen over de afhandeling van de klacht en het functioneren van de klachtenbemiddeling.

De klachtencommissie is een onafhankelijke klachtencommissie, onafhankelijk van Quasir BV en werkt volgens dit klachtenreglement.

Contact
Klachtencommissie Quasir, T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA Meppel
www.quasir.nl

 

Klacht patiënt 
Medrie heeft een aparte klachtenprocedure voor klachten van een patiënt, een nabestaande van een overleden patiënt of een vertegenwoordiger van een patiënt, over een gedraging jegens deze patiënt in het kader van door de huisartsenposten of in ketenzorg verleende zorg. Lees hier meer over deze klachtenprocedure.