Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk (SidW) is erop gericht bewoners met een (meervoudige, complexe) zorgvraag en kwetsbare doelgroepen zo dicht mogelijk bij huis passende zorg en ondersteuning te bieden. Vanuit de gedachte Positieve gezondheid is hierbij aandacht voor de eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De insteek is om die zo veel mogelijk te behouden en/of te vergroten.


De groep kwetsbare ouderen groeit. Een toenemend aantal mensen heeft GGZ-problematiek en de complexe zorg neemt toe. Hierdoor stijgt de zorgvraag en neemt de werkdruk toe. Daarnaast zijn ook in de huisartsenzorg vacatures steeds lastiger te vervullen.

 

Door SIDW kan zorg op de juiste plek worden gegeven, wordt er samenhang gebracht in de zorg en ondersteuning die de bewoner nodig heeft. Ook worden krachten gebundeld doordat professionals uit de nulde, eerste en tweede lijn multidisciplinair met elkaar samen werken en processen, werkwijze en expertise op elkaar afstemmen.


Huisartsen vertellen wat SIDW hen oplevert:

  • “Het is eenvoudiger samen te werken als je elkaar kent” 
  • “Door een betere taakverdeling is er minder dubbel werk” 
  • “Andere disciplines vinden elkaar beter, zodat er niet altijd een rol van de huisarts nodig is” 
  • “SIDW heeft me meer inzicht gegeven in de mogelijkheden bij de diverse disciplines” 
  • “We kunnen als zorgverleners efficiënter van elkaar gebruik maken. Dit zorgt voor meer zorg op maat voor de patiënt”