Vergoeding voetzorg door pedicure of podotherapeut

Voetzorg bij patiënten met SIMS 0 of 1 wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Mogelijk worden deze kosten vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Adviseer uw patiënten hun polis goed na te kijken om ongewenste situaties te voorkomen.

Uitbreiding basisverzekerde voetzorg per 01-01-2023
Per 1 januari 2023 heeft iedere patiënt (dus ook niet-diabetespatiënten) met een verhoogd risico op voetulcera recht op geneeskundige preventieve voetzorg vanuit de basisverzekering. De voetzorg is nu breder beschikbaar dan de huidige voetzorg voor diabetespatiënten. Hiervoor is wel een verwijzing van een huisarts of specialist nodig. De NVvP heeft informatie voor verwijzers opgesteld en verwerkt de preventieve voetzorg in de Zorgmodule Preventie Voetulcera.

Patiënten bij wie SIMS 2 of hoger is vastgesteld
Patiënten waarbij SIMS 2 of hoger is vastgesteld vallen altijd in zorgprofiel 2 of hoger en voor hen vindt vergoeding van medisch noodzakelijke voetzorg plaats vanuit de basisverzekering, mits het behandelplan eerst is opgesteld door een podotherapeut. Het eigen risico is niet van toepassing op deze voetzorg.

Dat is de reden dat elke patiënt vanaf zorgprofiel 2 altijd eerst naar de podotherapeut wordt verwezen. De podotherapeut voert vervolgens, samen met (gecontracteerde) pedicures in de regio, de voetzorg uit.

Praktische informatie vindt u hier.
Inhoudelijk informatie is beschikbaar in de vernieuwde voetzorgmodule. Meer informatie vindt u op de website van de NVvP.

De nieuwe Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019 wordt per 1-1-2021 van kracht. Belangrijkste aanpassingen in de zorgmodule:

 • De terminologieverwarring tussen het jaarlijks voetonderzoek (screening) door de hoofdbehandelaar en het gericht (voet)onderzoek door de podotherapeut is verhelderd. Podotherapeuten doen geen screening, maar een biomechanisch onderzoek.
 • Aanpassing naam Simm’s naar Sims classificatie.
 • Binnen zorgprofiel 2 heeft een afbouw plaatsgevonden in het kader van zinnige en zuinige zorg en het ontbreken van voldoende wetenschappelijke onderbouwing:
  • Vastgesteld risico op huiddefecten door medicatie en geen zelfzorgcapaciteit is vervallen.
  • Aanwijzingen voor PAV zonder drukplekken levert nu ZP1 op.
  • Aanwijzingen voor PAV met drukplekken levert ZP3.
  • Uit bovenstaand volgt dat SIMS1 in combinatie met ZP2 dus niet meer bestaat.
 • Binnen Sims 3 zijn de categorieën ‘eindstadium nierfalen of nierfunctie vervangende therapie’ en ‘inactieve charcotvoet’ toegevoegd. Dit in aanvulling op de Richtlijn diabetische voet 2017:
  • Alle patiënten met ernstig nierfalen of dialyse vallen onder ZP4.
  • Alle patiënten met een Charcot in de voorgeschiedenis vallen onder ZP4.
 • Amputaties vallen ongeacht reden van amputeren binnen ZP4.
 • Duidelijke voorbeelden van drukplekken. Ook nagelproblematiek kan gelden als lokaal verhoogde druk!
 • Duidelijke afbakening binnen de wondzorg voor de medisch pedicure en podotherapeut en samenwerkingsafspraken hieromtrent.
 • De belangrijke rol van schoeisel en educatie staat explicieter beschreven.
 • Bij afwezige pulsaties dient altijd een Doppler-signaalmeting uitgevoerd te worden. Bij een mono- of bifasisch signaal dient de podotherapeut een EAI uit te voeren.

Samenvattend

SIMS                           

Zorgprofiel        

 Voetbehandelaar    

Vergoeding uit                 

SIMS 1 

Zorgprofiel 1

Pedicure

Mogelijk vanuit aanvullende verzekering, indien afgesloten.

SIMS 2 of meer

Zorgprofiel 2 of meer

Eerst naar podotherapeut. Podotherapeut zal uitvoer voetzorg afstemmen met pedicure.

Basisverzekering (wordt niet met het eigen risico verrekend).