Privacy

Medrie hecht veel waarde aan het waarborgen van de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van alle gegevens die nodig zijn voor de zorg aan patiënten en de bedrijfsvoering. 

Privacyverklaring

 1. Algemeen
  Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.
  Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op, als u belt met onze assistenten via 0900 3336333 . Deze gesprekken worden na 13 maanden verwijderd. Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd. Deze beelden worden na 3 weken verwijderd. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zullen u indien nodig informeren.

 2. Uw rechten
  U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

 3. Klachten
  Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. U kunt deze bereiken via FG@medrie.nl. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyreglement

Wij vinden het belangrijk zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Daarom heeft Medrie een privacyreglement. Hierin staat beschreven welke gegevens wij vastleggen en hoe wij hier mee omgaan. Hiermee voldoet Medrie ook aan de bepalingen uit de AVG.

Privacyreglement

Bijlage 1  overzicht persoonsregistraties
Bijlage 2  overzicht doelen persoonsregistraties
Bijlage 3  overzicht opgenomen persoonsgegevens
Bijlage 4  vervallen
Bijlage 5  bewaartermijnen