Privacy

Medrie hecht veel waarde aan het waarborgen van de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van alle gegevens die nodig zijn voor de zorg aan patiënten en de bedrijfsvoering. 

Privacyverklaring

Medrie, gevestigd aan de Dr. Klinkertweg 18 in ZWOLLE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
Medrie
Dr. Klinkertweg 18
Postbus 40099
8004 DB  ZWOLLE

www.medrie.nl
Tel. 038 - 455 6 200 
fg@medrie.nl

Inleiding
Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat houdt onder andere in dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn verwijderen wij uw gegevens.

Uitwisseling van gegevens
Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverlener via beveiligde systemen, zoals het Landelijk Schakel Punt (LSP), Zorgdomein en de koppeling huisartsenpost-Medicom. 
Via het LSP kunnen triagisten en dienstdoende huisartsen de belangrijkste gegevens uit uw medisch dossier van uw eigen huisarts of apotheek inzien. Dat kan alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven aan uw eigen huisarts of apotheek. De triagisten en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Voor meer informatie over het LSP kunt u terecht op de website www.volgjezorg.nl.

Telefoongesprekken
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te monitoren en te kunnen verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op als u belt met onze triagisten via 0900 3336333. Deze gespreksopnamen worden na dertien maanden verwijderd.

Camerabeelden 
Voor toezicht op de wachtruimten vanuit de balie worden camera’s gebruikt. Deze beelden worden niet vastgelegd of bewaard.

Leveranciers
Landelijke erkende en gecertificeerde ICT-leveranciers onderhouden en beheren onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Als derden desondanks ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zullen u indien nodig informeren.

Ervaring met huisartsenspoedpost
De ervaring van patiënten met de huisartsenspoedpost van Medrie vinden we belangrijk en daar doen we regelmatig onderzoek naar. Heeft u contact met ons gehad? Dan kan het zijn dat we u vragen om mee te doen aan onderzoek. Deelname is altijd vrijwillig en we gaan uiteraard vertrouwelijk met uw gegevens om. Met uw informatie kunnen we onze zorgverlening verder verbeteren.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Het kan voorkomen dat wij niet (volledig) kunnen voldoen aan een verzoek, bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen. Wilt u uw gegevens inzien, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, te bereiken via fg@medrie.nl.

Klachten
Heeft u klachten over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (te bereiken via fg@medrie.nl) of met de onafhankelijk klachtenfunctionaris (https://www.medrie.nl/klacht-compliment). Mocht u er met hen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overzicht persoonsregistraties patiënten

Dienst / doel

Persoonsgegevens

Verwerkers

Doorgifte naar

Bewaartermijn

Huisartsenpost / waarneming

telefoongesprek

Vcare

-

13 maanden

administratieve en medische gegevens

VIPLive SpoedEPD (huisartsenpost informatie systeem)

Danthas (werkplek)

huisarts (waarneembericht via LSP)

apothekers (medicatie via LSP)

tweedelijn specialist (verwijzing via ZorgDomein)

20 jaar

camerabeelden wachtruimten

nvt

nvt

beelden worden niet opgeslagen

Ketenzorg in de regio

administratieve en medische gegevens

PortaVita (ketenzorg informatie systeem)

Infradax (werkplek)

Philips VitalHealth (pilot ‘Zorg op afstand’ in Urk)

tweedelijn specialist (verwijzing via ZorgDomein)

20 jaar

 

Naast bovengenoemde doorgiften, kunnen wij administratieve of medische persoonsgegevens doorgeven aan:

  • zorgverzekeraars voor de financiële afhandeling van de geleverde zorg, meestal via VeCoZo;
  • derde partijen ten behoeve van wetenschappelijk en kwalitatief onderzoek zoals gedefinieerd in de AVG; de gegevens worden geanonimiseerd of pseudonimiseerd;
  • politie of justitie indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.