Raad van commissarissen 

Medrie heeft een onafhankelijke raad van commissarissen. Die houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en het gevoerde beleid. De raad gaat na of Medrie op passende wijze uitvoering geeft aan zijn taken. De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden. Dat zijn in alfabetische volgorde:

  • de heer drs. M. van Akkeren
  • de heer drs. R. van Hasselt
  • mevrouw drs. S.G. Kuin 
  • de heer drs. B. van der Weide
  • mevrouw drs. E.I. de Wit

Het toetsingskader van de raad van commissarissen richt zich op de doelstellingen (o.a. kwaliteit van zorg) en maatschappelijke relevantie. De bevoegdheden en invulling zijn conform de Governancecode Zorg.

Raad van bestuur

Medrie heeft een eenhoofdige raad van bestuur: de heer ir. Ph.J. van Klaveren, voorzitter.
Elke regio heeft een eigen regiomanagement, bestaande uit een regiohuisarts en een regiomanager.