Verandering financieringsstructuur POH S module

Tags: Hardenberg, Zwolle, Flevoland
03-02-2022

UPDATE 3 februari 2022:

Zilveren Kruis heeft berichtgeving gestuurd met een wijziging in hun beleid. Hieronder delen wij deze informatie.

Beste huisarts,

Afgelopen weken ontvingen we verschillende klachten en vragen over de wijziging van de vergoeding praktijkondersteuners somatiek (POH-s). Er is bij een groep huisartsen onrust ontstaan over eventuele gevolgen van de verandering. Dat betreuren we.

De wijziging in het beleid voor praktijkondersteuners is er op gericht huisartsen en praktijkondersteuners te ondersteunen bij de toenemende zorgvraag.
Alle huisartsen én praktijkondersteuners zijn juist nu extra hard nodig. Daarom investeren we dit jaar ook miljoenen euro’s extra in de huisartsenzorg.

De overgangstermijn naar het nieuwe beleid was voor een aantal huisartsen te krap.
Dat hadden we zorgvuldiger moeten doen. We hebben daarom besloten u een keuze aan te bieden.  

U kunt vanaf 1 april 2022 kiezen voor het huidige of voor het vorige POH-s beleid.

Kiest u voor het huidige beleid 2022-2023?
Dan declareert de POH-s voor de tijd buiten de ketenzorg de consulten, visites en verrichtingen die ze doet. Er is geen plafond meer zoals in de afgelopen jaren.

Kiest u voor het vorige beleid (zoals dat gold voor de periode 2020-2021)?
Bij deze keuze houdt u een vaste vergoeding voor de POH-s. Voor deze keuzemogelijkheid wordt Vecozo aangepast. Vanaf 1 april kunt u dan volgens de voorwaarden in het vorige POH-s beleid declareren. In het eerste kwartaal dient u gewoon consulten en verrichtingen te declareren. We compenseren u voor het mogelijke verschil in inkomsten. 

Binnenkort ontvangt u aanvullende informatie om u te helpen bij uw keuze.
Daarin zullen we beide opties toelichten, zodat u de keuze kunt maken voor de optie die het beste bij uw praktijksituatie past.

Hartelijke groet,

Zilveren Kruis

UPDATE  24 januari 2022:

In navolging van de eerdere berichtgeving door Medrie over de POH-S, heeft de LHV (op voordracht en samenspraak met Medrie) bijgaand bericht met FAQ opgesteld. Via deze link treft u deze aan.

Sinds 1 januari 2022 is de wijze waarop de praktijkondersteuner door Zilveren Kruis wordt gefinancierd veranderd. De afgelopen weken heeft Medrie veel vragen ontvangen over de bekostiging en declaratiemogelijkheden van de POH-S. In dit kader willen we u graag verwijzen naar het inkoopbeleid huisartsenzorg, de korte toelichting van Zilveren Kruis op de POH-S, de Rekentools Zilveren Kruis en de Toelichting op rekentool POH-S voor 2022 van de LHV.

Daarnaast is de verwachting dat de LHV begin week 3 een Frequently Asked Question (FAQ) lijst publiceert. Medrie en LHV hebben daarbij de samenwerking opgezocht door vragen te bundelen. Zodra deze beschikbaar is delen we dit met u. Mochten er in de tussentijd vragen zijn dan willen wij u vragen om daarover rechtstreeks contact op te nemen met Zilveren Kruis of met Peter Izeboud van de LHV (P.izeboud@lhv.nl).

Vooruitlopend hierop beantwoorden we al wel vast twee vragen:

Welke consulten mag een praktijkondersteuner wel en niet declareren per 1 januari 2022?

Voor elke patiënt die is geïncludeerd in de keten VRM, DM of COPD (en waarvoor dus in het KIS wordt geregistreerd) mag geen consult worden geboekt.

Voor die patiënten ontvangt u het ketenzorgbedrag voor de ketenzorg-gerelateerde consulten. Voor de volledigheid merken we op dat bijvoorbeeld in geval van een ontregeling van de bloeddruk bij een VRM ketenpatiënt of glucose bij een DM patiënt de (vervolg-)consulten niet apart mogen worden gedeclareerd. Dit zit al verdisconteerd in het tarief.

Wanneer ketenzorg-patiënten worden gezien voor een andere zorgvraag, kan voor dat betreffende consult wel worden gedeclareerd.

Voor alle andere consulten kan worden gedeclareerd, u kunt hierbij denken aan:

  • Pre-diabetespatiënten;
  • Nieuwe VRM patiënten met laag/matig risico (groene groep) hetgeen u registreert in uw HIS. (Let op: voor de huidige geïncludeerde groene groep in het KIS wordt het ketentarief betaald);
  • SMR consulten voor niet-ketenzorgpatiënten;
  • Astma;
  • Ouderenzorgconsulten;
  • Andere M&I verrichtingen zoals bv E/A index of 24uurs BDM. Dit is gelijk aan andere jaren;
  • Andere gedelegeerde zorg*.

Naast een consult wordt 15% van de uren voor andere consulten vergoed als indirecte tijd vanuit de POH-s module.

Inregelen declaratiemogelijkheid HIS

In het HIS moet worden ingeregeld dat een praktijkondersteuner ook daadwerkelijk kan boeken. Als u in het verleden nultarieven bij de POH-S had staan, dan moet u dit aanpassen. Uitgezonderd voor ketenzorg natuurlijk. Voor vragen hieromtrent verwijzen we u naar uw HIS leverancier, die dit dient te faciliteren. Zolang dit nog niet is ingeregeld adviseren wij u bij te houden welke apart te declareren consulten uw praktijkondersteuner verricht zodat u dit consult later alsnog kunt boeken.

*) Veel POH-S zijn verpleegkundige en BIG geregistreerd. Zij kunnen gedelegeerde patiëntenzorg bieden. Te denken valt aan bijvoorbeeld anticonceptie spreekuur, menopauze/vrouwenspreekuur, SOA consulten en palliatieve zorg.