Subsidieaanvraag gehonoreerd: Medrie regio Zwolle aan de slag met samenwerking rond ouderenzorg

Tags: Zwolle
09-11-2023

Als poortwachter van de zorg zijn huisartsen vaak de eersten waar thuiswonende kwetsbare ouderen zich melden met gezondheidsvragen. Hoe kan deze groeiende groep patiënten ook in de toekomst toegang houden tot goede eerstelijnszorg, vooral gezien het tekort aan zorgprofessionals? Samenwerking is dan cruciaal. Hoe pak je dat regiobreed goed aan? Om hiermee aan de slag te gaan heeft  Medrie regio Zwolle, ondersteund door VVT-organisaties Carinova en Icare en met commitment van Zilveren Kruis, een aanvraag ingediend bij ZonMw voor de subsidie regionale versterking eerstelijnszorg. Afgelopen week is deze aanvraag ad € 150.000 gehonoreerd.

Waarom ouderenzorg? 
In de regio Zwolle is ervoor gekozen om de focus op ouderenzorg te leggen. Het maakt het projectvoorstel concreter waardoor er daadwerkelijk verandering in gang kan worden gezet. Daarnaast is het versterken van de samenwerking binnen de ouderenzorg óók goed toe te passen op andere doelgroepen binnen de eerstelijnszorg.   
Hoewel er in de regio al veel initiatieven lopen om de ouderenzorg toekomstbestendig te organiseren, ontbreekt het nog aan samenhang tussen partijen. Met de subsidie hebben de aanvragers als doel gesteld om binnen een jaar een gedeelde visie op ouderenzorg en een werkplan op te leveren.

Uitvoering
Programmamanager Héline van Vuuren (Medrie) zal als projectleider, samen met huisarts Marco Blanker (tevens hoogleraar huisartsgeneeskunde UMCG) uitvoering geven aan het project. Over twee weken is het eerste overleg met de betrokken huisartsen. Vandaaruit wordt de verbinding gezocht met de VVT-organisaties om tot een gezamenlijke visie te komen. 

Onlangs is in de regio Zwolle ook een start gemaakt met werkgroepen binnen het netwerk Samen gezond IJssel-Vecht. De plannen die met dit project worden ontwikkeld, zullen samenhangen met het regioplan wat momenteel wordt gemaakt. De subsidie maakt het mogelijk alvast proactief van start te gaan met een aantal acties uit het plan.