Algemene voorwaarden

Medische Regio Groep BV, Dr. Klinkertweg 18, 8025 BS Zwolle
Inschrijvingsnummer KvK Noord Nederland 05068437

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Medrie: Medische Regio Groep BV, opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
 3. Partijen: Medrie en de opdrachtgever.
 4. Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Dit kan zowel dienstverlening betreffen waarvoor geen betaling is vereist ('om niet') dan wel betaalde dienstverlening.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Opdracht

 1. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door Medrie is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Medrie slechts worden vertegenwoordigd door een van zijn directeuren.
 2. Medrie bepaalt de wijze, waarop en door wie de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch houdt zoveel mogelijk rekening met de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd.
 3. Medrie is gerechtigd om zijn verplichting onder de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden op een wijze die hem goeddunkt. Medrie staat er voor in dat hij de bewuste derde zorgvuldig zal selecteren om te beoordelen of de derde over voldoende kennis en ervaring beschikt om de (deel)opdracht naar behoren uit te voeren.

Artikel 4. Geheimhouding

 1. Medrie is verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Omdat Medrie een maatschappelijk belang dient kan de verkregen informatie ontsloten worden voor andere belanghebbenden in de eerste lijn in zoverre dit past binnen de maatschappelijke doelstellingen van Medrie, tenzij partijen vooraf anders overeenkomen.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medrie is het de opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Medrie, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, openbaar te maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de inhoud van de hiervoor bedoelde stukken kennis kunnen nemen.
 4. Medrie zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel evenzo aan door hem ingeschakelde derden opleggen.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

 1. Medrie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Medrie heeft het recht de door uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen (model)-contracten en andere geestesproducten van Medrie, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld, in dat geval na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van Medrie. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling is niet aan de orde in zoverre in de overeenkomst tussen partijen dienstverlening “om niet” is overeengekomen.
 2. Door akkoord te gaan met de algemene inschrijfvoorwaarden, indien van toepassing, geeft de opdrachtgever toestemming aan de opdrachtnemer om een eenmalige SEPA incasso-opdracht te sturen naar de bank van de opdrachtgever.
 3. Betaling van facturen en/of declaraties van Medrie dient te geschieden binnen 21 dagen na declaratiedatum, zonder aftrek, korting of schuldverrekening.
 4. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van Medrie gestelde girorekening, al dan niet middels automatisch incasso, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
 5. Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaalt, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
 6. Medrie is alsdan gerechtigd de opdrachtgever vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de geldende wettelijke rente in rekening te brengen. Daarbij wordt een gedeelte van een maand als gehele maand aangemerkt.
 7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever aan Medrie verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten van buitengerechtelijk incasso bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-- exclusief BTW. De betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en eerst daarna in mindering op de verschuldigde declaratiebedragen, waarbij telkens in de eerste plaats met de oudste declaratie wordt verrekend.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Medrie neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
 2. De totale aansprakelijkheid van Medrie wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom met een maximum van 1 maal het jaarhonorarium. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. De redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Medrie aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden.
  b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 3. Indien dienstverlening “om niet” is overeengekomen is de vergoeding zoals bedoeld in vorige lid de extra inzet van medewerker(s) van Medrie tot het maximum van de overeenkomst. De opdrachtgever dient op basis van redelijkheid en billijkheid hierbij akkoord te gaan met de aan te wijzen medewerker(s) met betrekking tot die extra inzet.
 4. De in het tweede lid van dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de directeuren van Medrie en/of van haar leidinggevende ondergeschikten.
 5. Opdrachtgever zal Medrie vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden of voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
 6. Medrie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Artikel 8. Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het declaratiebedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever reclameert dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Medrie te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid van dit artikel bedoeld schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Medrie de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet verder uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door de opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 9. Overname personeel

Geen van partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personen die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij.

Zwolle, mei 2015
Raad van Bestuur Medrie